شبکه های LAN و WAN

اکتیو شبکه : شرکت ژرف پرداز ایرانیان با استفاده از تجربیات ارزنده خود سرویسها و خدمات زیر را در حوزه اکتیو ارائه می نماید:

در واقع تمامی اهداف و نیاز های ما از شبکه، در این مرحله برآورده خواهد شد. ما در بخش خدمات اکتیو شبکه تمامی سرویس هایی که شرکت ها برای پیشبرد اهداف خود نیاز دارند را راه اندازی می کنیم.

خدمات اکتیو شبکه معمولا پس از ارائه خدمات مشاوره شبکه که در آن نیازها و اهداف شرکت در کنار امکانات فعلی مورد بررسی قرار می گیرد و سرویس های پیشنهادی ما به مشتریان ارائه می گردد.

خدمات ما در این بخش به صورت کاملاً تخصصی و با در نظر گرفتن تمامی خواسته های مشتریان صورت می گیرد. این خدمات پس از ارائه تا مدتی دارای پشتیبانی رایگان برای اثبات کیفیت و ضمانت به مشتریان می باشد و در صورت نیاز مشتریان به خدمات پشتیبانی بلند مدت، قرار داد پشتیبانی منعقد خواهد شد.